Все дома в Риге звучат…

melkon
Автор melkon Декабрь 7, 2014 10:48

Все дома в Риге звучат…

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Visi Rīgas nami skan

2014. gada 5. decembrī plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10) tika atklāta izstāde „Visi Rīgas nami skan… Ieskats Rīgas sabiedriskajā un kultūras dzīvē līdz 1940. gadam”.

Rakstnieks un kūltūrvēsturnieks Andrejs Johansons savā grāmatā „Visi Rīgas nami skan” piemin kādu 1892. gadā laikraksta „Dienas Lapa” etnogrāfiskajā pielikumā aprakstītu paražu: „Senāk, kad pārbrauca mantas (rudzu, miltu, gaļas utt.) vedēji no Rīgas, tad deva mājniekiem ēst maizi, kuru, no mājām izbraucot, bij ņēmuši līdzi un kura bija palikusi pāri. Ēdiet. Tā maize dzirdējusi Rīgas zvanus. Būsiet gudrāki.” Izstāde, kuras nosaukumā izmantots jau minētās grāmatas nosaukums, „Visi Rīgas nami skan” paver iespēju uzzināt varbūt kādu līdz šim nezinātu faktu par Rīgas sabiedrisko un kultūras dzīvi gadsimtu gaitā līdz 1940. gadam.

Atklājot izstādi, Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere teica: „Mūsu mērķis ir parādīt to, ko cilvēki ir mazāk redzējuši, to no mūsu fondiem, kas ļoti interesanti raksturo Rīgas notikumus.”

Daudziem no mums ir bijusi iespēja piedalīties mūsu galvaspilsētas 800 gadu jubilejai veltītajos pasākumos, bet apmeklējot šo izstādi, var rast nelielu priekšstatu arī par Rīgas 700 gadu jubilejas svinībām, aplūkojot šim notikumam veltītu afišu un citus drukātus materiālus.

1914. gadā Rīgā notika Viskrievijas olimpiskās spēles, kurās sacentās vairāk kā 800 sportistu no dažādām Krievijas Impērijas pilsētām. Arī šim pasākumam veltītais oriģinālplakāts ir aplūkojams izstādē.

Izstādes atklāšanas pasākumā klātesošos uzrunāja arī Latvijas Universitātes Akadēmiskā departamenta direktors prof. Ojārs Judrups un Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs Guntis Gailītis, kurš atzīmēja, ka šī izstāde parāda, cik patiesībā bagāta ir mūsu vēsture — „Mūsu valsts ir dibināta 1918. gadā, bet tolaik nekas nav radies tukšā vietā, pirms tam bija milzīgs laiks, gan Impērija, gan vāciskā Rīga, un šeit mēs redzam, kā latvieši ienāk ar vēlmi sevi apliecināt Rīgas kultūrā.”

Savukārt izstādes autore Inguna Mīlgrāve atklāja, ka veidojot šo izstādi, viņa vēlējusies parādīt, ka Rīga vienmēr ir bijusi viena no Eiropas kultūras galvaspilsētām, kurā jau kopš viduslaikiem tika spēlēts teātris, kurā viesojušies slaveni komponisti un izpildītāji.

Afišas un ielūgumi, kas 19. gadsimtā aicināja rīdziniekus uz koncertiem un teātra izrādēm Melngalvju namā, Ķeizardārzā*, Vērmaņdārzā un cituviet Rīgā, senie cirka un zooloģiskā dārza plakāti, paziņojumi par uguņošanām un gaisa balonu pacelšanos, sporta sacensību afišas, starptautisko izstāžu afišas un katalogi, žurnāli, fotoattēli un pat latviešu uzņēmēja Helmāra Rudzīša 1931. gadā dibinātajā uzņēmumā „Bellacord Electro” ražotās skaņu plates – to visu var apskatīt jaunatklātajā izstādē.

Aplūkojot eksponātus, apmeklētāji varēs gūt priekšstatu arī par Rīgā svinētajiem svētkiem un nozīmīgiem notikumiem, piemēram, cara Aleksandra II apmeklējumu 1856. gadā, Brīvības pieminekļa pamatakmens likšanu 1931. gadā un atklāšanu 1935. gada 18. novembrī.

Izstāde būs skatāma līdz 2015. gada 31. janvārim bibliotēkas darba laikā (darba dienās no plkst. 11.00 līdz 19.00).

* Tagadējais Viestura dārzs.

Все дома в Риге звучат…

5 декабря 2014 года в Академической библиотеке Латвийского университета (в Риге на ул. Рупниецибас 10) была открыта выставка «Все дома в Риге звучат (Visi Rīgas nami skan)… Взгляд на общественную и культурную жизнь Риги до 1940 года».

Писатель и историк в области культуры Андрейс Йохансонс в своей книге „Visi Rīgas nami skan” упоминает обычай, описанный в этнографическом приложении к газете «Dienas Lapa (Дневной листок)» от 1892 года: «Раньше, когда из Риги приезжали перевозчики продовольствия (ржи, муки, мяса и др.), домочадцам давали есть хлеб, который выезжая из дому взяли с собою и в дороге не съели: “ Ешьте. Этот хлеб слышал рижские колокола. Будете умнее.» Выставка, в названии которой использовано название уже упомянутой книги „Visi Rīgas nami skan”, открывает возможность узнать какой-нибудь возможно пока ещё неизвестный факт о рижской общественной и культурной жизни на протяжении столетий до 1940 года.

Открывая выставку, директор Академической библиотеки Латвийского университета г-жа Вента Коцере сказала: «Наша цель - показать то, что люди мало видели, те из наших фондов, которые очень интересно характеризуют рижские события».

Многие из нас имели возможность участвовать в мероприятиях, посвящённых 800-летию нашей столицы. Посетители этой выставки смогут получить небольшое представление также и о торжествах в честь 700-летия Риги, осмотрев афишу и другие печатные материалы, посвящённые этому событию.

В 1914 году в Риге прошли Всероссийские олимпийские игры, в которых приняли участие более 800 спортсменов из многих городов Российской империи. Подлинник плаката, посвящённого этому мероприятию, тоже можно увидеть на выставке.

К присутствующим также обратился директор Академического департамента Латвийского университета проф. Оярс Юдрупс и председатель Рижского латышского общества Гунтис Гайлитис, который отметил, что эта выставка показывает на сколько богата наша история.

«Наше государство основано в 1918 году, но тогда оно не возникло на пустом месте, до этого было огромное время, как Империя, так и немецкая Рига, и здесь мы видим, как латыши входят с желанием проявить себя в культуре Риги.»

В свою очередь автор выставки Ингуна Милграве признала, что создавая эту выставку она хотела показать, что Рига всегда была одной из Европейских культурных столиц, где уже в средние века разыгрывали театральные постановки, где гостили прославленные композиторы и исполнители.

Афиши и приглашения на концерты и театральные постановки, устраеваемые в Доме черноголовых, Царском саду (теперь – Сад Виестура), Верманском саду и в других местах в Риге, старые цирковые плакаты, сообщения о фейерверках и полётах воздушных баллонов, афиши спортивных состязаний, выставочные плакаты и каталоги, журналы, фотографии и даже музыкальные пластинки, изготовленные на предприятии „Bellacord Electro”, которое в 1931 году учредил латвийский предприниматель Хелмарс Рудзитис – всё это можно увидеть на выставке.

Осматривая экспонаты, посетители выставки смогут также обрести представление о праздниках и важных событиях, происходивших в Риге, например, посещении города императором Александра II в 1856 году, закладке фундамента Памятника Свободы в 1931 году и его открытии 18 ноября 1935 года.

Выставка будет открыта до 31 января 2015 года в рабочие часы библиотеки (в рабочие дни с 11:00 до 19:00).

Репортаж SIA “PKB Servis”

Фото Сергея Мелконова

melkon
Автор melkon Декабрь 7, 2014 10:48